3 snabba med Lina Bergstrom

3 snabba med Lina Bergström

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna är organisationen för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar. I denna intervju svarar organisationens VD Lina Bergström på tre snabba frågor om cirkulär ekonomi:

Ni jobbar mot cirkulär ekonomi i samhället, vad innebär det?
– I dagens linjära ekonomi används material oftast bara en gång och blir sedan avfall, medan det i en cirkulär ekonomi återvinns i mycket högre grad. Det innebär vinster för samhället, både lokalt och globalt, och framför allt för klimatet. Uträkningar visar att Europa skulle halvera sina koldioxidutsläpp om vi slutade slänga och nytillverka så mycket material, och Sverige skulle spara 42 miljarder på att ta bättre vara på våra resurser. Nyckelfaktorn för att nå dit är att skapa ekonomiska instrument, en bärkraftig marknad, där avfallet ses som den resurs det faktiskt är. I dag kostar en vara gjord av återvunnen plast mer än en vara gjord av ny plast, men ska vi få ekonomi i återvinningsarbetet behöver det förändras.

Hur ligger Sverige till vad gäller återvinning och att ta vara på våra resurser?
– Vi är duktiga på att sortera, vårt pantsystem fungerar bra och utvecklas nu till att omfatta andra sorters avfall. Många företag har också höga ambitioner och sätter radikala mål, men vi har inte kommit så långt på andra områden. Lagstiftningen behöver till exempel ändras från renhållningslagstiftning till resurslagstiftning, och politiken behöver samverka med näringslivet. Ett exempel som vi brukar ta upp är utfasningen av oljeeldningen på 1970-talet, som genomfördes tack vare tydliga politiska beslut och samsyn. På samma sätt bör vi jobba mot cirkulär ekonomi. Det finns stora vinster att göra.

Hur arbetar man med dessa frågor idag?
– Att lösa flaskhalsarna för att fullt ut införa en cirkulär ekonomi är en nyckelfråga för att vi ska tackla viktiga samhällsutmaningar. Återvinningsbranschen står inför en spännande tid när efterfrågan på återvunnet material blir allt större från producerande företag runt om i världen. Tillsammans med Återvinningsindustriernas medlemmar arbetar vi för att hitta lösningar som kan stötta den utvecklingen.

På Water & Waste den 23 oktober kommer Lina tala om det paradigmskifte våra samhällen står inför – där linjära resursflöden måste bytas ut mot cirkulära för att kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Sverige är fortfarande långt ifrån ambitionen att material ska kunna cirkulera i samhället men förändringspotentialen är betydande. Med rätt åtgärder skulle vi kunna återta en stor del av de ekonomiska värden som idag går förlorade på grund av ineffektiv materialhantering. För att kunna uppnå detta menar Återvinningsindustrierna att upphandlingen måste bli cirkulär och att tillverkande bolag behöver fler incitament för att agera resurseffektivt när det gäller materialval och produktdesign. Mål och åtgärder som styr mot bibehållen materialkvalitet och högre andel återvunnet material i produkttillverkning skulle kraftigt driva på den cirkulära utvecklingen.

Återvinningsindustrierna (ÅI) är de privata återvinningsföretagens branschorganisation. De är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll. Medlemmarna i ÅI omsätter mer än 25 miljarder kronor, främst genom att samla in restprodukter och skapa nya råvaror som möjliggör cirkulära materialflöden i hela samhället. Återvinningsföretagen vill cirkulera mer både för att det ger branschen möjlighet att växa och skapa jobb, men också för att Sverige kraftigt kan minska kostnader och koldioxidutsläpp med en ökad användning av återvunnet material.

Scroll to Top