Så ska Göteborg räddas från översvämning

Källare svämmas över, vägar står under vatten och parker förvandlas till sjöar. Senast i september i år drabbades delar av Göteborgsregionen hårt av skyfall och runt 60 000 människors liv påverkades negativt. Vilka åtgärder behövs för att skydda regionen när framtida scenarier av havsnivåhöjningar gör situationen än värre?

Göteborg ligger utsatt för höga havsvattenstånd i samband med stormar. Framtida havsnivåhöjningar gör situationen ännu värre. För att skydda staden mot det stigande hav har en kedja av åtgärder tagits fram av flera aktörer. Dessa innefattar allt från spektakulära barriärer tvärs över Göta älv, högvattenskydd längs älvkanten med pumpstationer för dagvatten, till ett finmaskigt nät av åtgärder för hantering av dagvatten och skyfall i hela kommunen.

Mattias Salomonsson, Sweco, menar att skydd mot höga havsnivåer är en komplex fråga, risken är att man med lösningar på ett problem skapar nya utmaningar. Men det finns sätt att undvika det.

Översvämningar från hav eller stigande vattendrag leder vanligen till en önskan om att skydda sig med invallning av befintliga områden eller med offensiv höjdsättning av nya. Men det är viktigt att åtgärderna samspelar så att nya problem inte skapas. För detta krävs en genomtänkt strategi som ofta inkluderar hela avrinningsområden, menar Mattias.

Mattias är en av talarna när den nya mötesplatsen för VA, återvinning och avfallsindustri, Water & Waste, lanseras i Göteborg den 23–24 oktober. Översvämningar efter kraftiga skyfall påverkar inte bara den enskilda människans vardag, utan också i kommunala verksamheter och näringslivet i form av ökade kostnader. Vi har fått väldigt mycket positiv respons för att vi lyfter den här viktiga samhällsfrågan på Water & Waste, menar Caroline Berkow, projektledare för Water & Waste. 

Water & Waste består även av andra för branschen högrelevanta ämnen, med allt från vattenrening, klimatanpassning, energioptimering, cirkulär ekonomi och smart bioteknik till tankar kring offentlig upphandling. Mötesplatsen ska vara ett forum där alla som verkar inom VA, återvinning- och avfallsindustrin kan mötas för att tillsammans hitta lösningar kring de gemensamma problemen med framtida scenarier i fokus, avslutar Caroline Berkow.

Scroll to Top