Seminarieprogram

Lär dig mer om branschens viktigaste ämnen

Under mässans två dagar kommer det finnas tillgång till en mängd intressanta och lärorika seminarier. Du kommer som besökare att få lov att ta del av erfarenheter, undersökningar och tankar från branschens experter, lyssna till intervjuer och paneldebatter, samt delta i utvecklande nätverksaktiviteter. 

Water & Waste erbjuder två scener med ett fullspäckat program båda dagarna. Läs mer och anmäl dig i programmet nedan. 

SEMINARIEPROGRAM

23 OKTOBER

Kristian Vramsten . Mölndals Stad

9.00 - 9.10 | Åbymässans entré

Invigning av
Water & Waste!

Mölndals stads kommunstyrelseordförande Kristian Vramsten (M) öppnar mässan med ett invigningstal. 

Ulrik Nilsson

9.20 - 10.00 | Scen 1

Erfarenheter
från Sobacken

Borås stad har under de senaste åren genomfört en stor investering i ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk samt anslutningsledningarna. Investeringen kommer att hamna mellan 3,5 och 4 miljarder och genom beslutet så ersätts anläggningar från dels 1930-talet (reningsverket) och dels 1960-talet (kraftvärmeverket) med moderna anläggningar. Genom investeringen kommer även centrala markområden att frigöras för exploatering.

För staden och stadens förtroendevalda är beslutet både stort, svårt och utmanande. Vice ordföranden för Borås Energi och Miljö AB, tillika Kommunfullmäktiges vice ordförande i Borås, Ulrik Nilsson (M) kommer i föredraget att belysa en del av de frågeställningar och argument som var centrala för beslutet och dess genomförande.

Ulrik Nilsson (M), förste vice ordförande i Kommunfullmäktige i Borås samt i Borås Energi och Miljö AB, tidigare riksdagsledamot och tidigare kommunstyrelseordförande i Borås. Utanför politiken verksam på RISE (Research Institutes of Sweden).

Scorewater

9.45 - 10.30 | Scen 2

Projektet
scorewater

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar för att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Hur kan kommunerna hantera dessa frågor på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som de följer FN:s utvecklingsmål, EU:s policys och direktiv, engagerar medborgarna i en hållbar vattenförvaltning och hjälper små och medelstora företag att växa? Det är centrala frågor inom SCOREwater, ett EU-projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Jan Svärd

10.15 - 11.00 | Scen 1

"På scen"-Intervju med Process Nordic & Recycling

Tidningarna Process Nordic & Recycling intervjuar Jan Svärd från Easymining på scen.

Mer information kommer inom kort.

Mats Björkner - Pumpportalen

10.45 - 11.30 | Scen 2

Energioptimering av avloppspumpstationer

Avloppspumpar är ofta överdimensionerade för att klara extrema driftsfall med höga inflöden. Pumparna regleras med start/stopp vid de nivåer som bestämts i pumpgropen, vilket innebär att pumparna startas oregelbundet över dygnet men ofta flera gånger per timma. I ett försök att minska driftskostnaderna, öka livslängden på pumparna och göra en insats för miljön gjordes ett pilotprojekt på en pumpstation för Göteborgs Kretslopp och vatten. Resultatet av de föreslagna driftsförändringarna redogörs för av Mats Björkner samt en representant från Göteborgs Kretslopp och Vatten.

Niklas Axelsson - Bioteria

11.15 - 12.00 | Scen 1

Rena vatten & avlopp - omvandla avfall till råvara med smart och uppkopplad bioteknik

Hur vi än föreställer oss våra framtida städer – högt utvecklade, digitaliserade, fulla av tekniska lösningar och AI – så kommer deras mänskliga innevånare att producera stora mängder avfall och smutsigt avloppsvatten. Det har människor nämligen alltid gjort – och nu mer än någonsin. Ett urgammalt problem för varje stad som någonsin existerat har nu antagit globala och allt mer katastrofala proportioner. Lösningen kommer att behöva byggas in i framtidens städer redan från grunden.

Lyssna till Bioteria Technologies VD Niklas Axelsson när han tar upp ämnen som:

 • Städernas stora utmaningar
 • Vad är Bioteknik?
 • Rent vatten och avlopp med bioteknik
 • Avfall till Råvara
 • Framtidens stad med bioteknik

Se denna video om projektet BioConcept City för mer information och inspiration!

Thomas Andersson Siemens

11.30- 12.15 | Scen 2

Vad innebär megatrenden digitalisering för VA-branschen?

mer information inom kort

Fredrik Wånelid AMCS

13.00 - 13.45 | Scen 1

Next Generation Software for Waste & Recycling

Mer information kommer inom kort

Dag Lotsander

13.00 - 13.45 | Scen 2

Viljan att bli
ständigt bättre

Ta tillvara kraften och kreativiteten hos alla ledare och medarbetare med Lean. Dag Lotsander är en mycket framgångsrik och uppskattad föreläsare som kommer att tala om Toyotas ledarskaps­filosofi,  kallad Lean, och vad det betyder för ledarskap och medarbetarskap.

Åsa Degerman & Pierre Bolvede

14.00 - 14.45 | Scen 1

Paneldebatt: Hur minskar vi vårt avfall?

Hur kan kommuner och näringslivet hjälpas åt för att hantera avfall på ett cirkulärt sätt?
Kom och lyssna på Mölndals stad och det globala hygien- och hälsobolaget Essity, när de berättar om sitt samarbete med Astra Zeneca. Tillsammans återvinner de pappershanddukar, ett materialslag som vanligtvis slängs i det brännbara restavfallet. Vidare berättar Amanda Borneke från företaget CS Riv och håltagning hur de arbetar för att återanvända och återvinna byggmaterial från rivningar i högre utsträckning. 

 • Åsa Degerman, Global affärsutvecklare inom cirkulär ekonomi
 • Pierre Bolvede, Chef för Återvinning och avfall i Mölndals stad
 • Amanda Borneke Kvalitéts- och miljöansvarig på CS Riv och Håltagning.
Lina Bergström

15.00 - 15.45 | Scen 1

Hur uppnår vi en cirkulär ekonomi?

Våra samhällen står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära – en helt nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera i samhället – från råvara till produkt till råvara av god kvalité. Förbättringspotentialen är betydande. Med rätt åtgärder skulle Sverige kunna återta en stor del av de ekonomiska värden som idag går förlorade i vår ineffektiva materialhantering. Upphandlingen måste bli cirkulär och tillverkande bolag behöver fler incitament för att agera resurseffektivt när det gäller materialval och produktdesign. Mål och åtgärder som styr mot bibehållen materialkvalitet och högre andel återvunnet material i produkttillverkning skulle kraftigt driva på den cirkulära utvecklingen.

Anders Nilsson

14.00 - 14.45 | Scen 2

Live-Hack: Digitaliseringens risker

Anders Nilsson är en välkänd IT-säkerhetsexpert från ESET som i realtid visar ett livehack, där han tar över en uppkopplad enhet. Detta för att visa vikten av IT-säkerhet och demonstrera vad som skulle kunna hända om någon obehörig lyckas få tillgång till våra system. 

Smarta lösningar kan bidra till effektiviseringar och nya affärsmöjligheter – men de innebär också nya risker.

Läs mer >>

Mattias Solomonsson

15.00 - 15.45 | Scen 2

Skydd mot höga havsnivåer i Göteborg

Göteborg ligger utsatt för höga havsvattenstånd i samband med stormar. Framtida havsnivåhöjningar gör situationen ännu värre. För att skydda staden mot det stigande hav har en kedja av åtgärder tagits fram. Dessa innefattar allt från spektakulära barriärer tvärs över Göta älv, högvattenskydd längs älvkanten med pumpstationer för dagvatten, till ett finmaskigt nät av åtgärder för hantering av dagvatten och skyfall i hela kommunen. Mattias Salomonsson från Sweco visar hur komplex frågan om skydd mot höga havsnivåer är och hur man undviker att lösningar på ett problem skapar nya utmaningar.

Eldriven sopbil - Renova, Volvo, Kretslopp & Vatten

16.00 - 16.45 | Scen 1

Emissions- & bullerfri avfallsinsamling

Volvo, Renova och Kretslopp & vatten berättar om tankarna bakom bilen och hur man tillsammans utvecklade den. Vi berättar lite om dess förtjänster avseende både miljö och arbetsmiljö. Kompletterat med erfarenheter från hur den har upplevts och fungerat i verklig drift.

 • Hans Zackrisson, Renova
 • Peter Årnes, Kretslopp och vatten
 • Jonas Odermalm, Volvo

SEMINARIEPROGRAM

24 OKTOBER

Intressentföreningen för processäkerhet

8.30 - 9.30 | Scen 1

Nätverksfrukost: Förebyggande av olyckor, haverier och störningar i processanläggningar

Vi smygstartar dag 2 med nätverksfrukost innan mässan officiellt öppnat. Anmäl dig för att boka din plats –  frukost och utbildning ingår! 

Mer information kommer inom kort. 

Tommy Thörn

8.30 - 9.30 | Scen 2

Nätverksfrukost: Betongrenoveringar under 25 års tid

Under 25 års tid har Ytskyddsakademiens medlemmar renoverat och ytskyddat vattentorn, långsamfilter, vattenreservoarer, invallningar, tak m.m runt om i Sverige. Med rätt inspektioner, tillståndsbedömningar ,åtgärdsplaner, moderna metoder och materialval så är det möjligt att renovera och ytskydda och därmed ge konstruktionerna ökad livslängd. Vi visar exempel på skador som åtgärdats och vilka metoder och materialval som är lämpliga att använda. Viktigt att tänka på vid renovering och ytskydd. Begränsningar respektive teknologi.

Jens Toms Ivarsson

9.45 - 10.30 | Scen 2

Rain Gothenburg - Att bli världens bästa stad när det regnar

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. Och med klimatförändringarna ökar de svåra skyfallen bara mer. Men nu satsar Göteborgs Stad på att bli världens bästa stad när det regnar! Lyssna på en inspirerande föreläsning med Jens Thoms Ivarsson från Kretslopp och vatten om arbetet med Rain Gothenburg och utmaningarna med att vända någonting negativt till positivt.

ReCreate

10.15 - 11.00 | Scen 1

Panelsamtal:
Cirkulär upphandling - så når vi dit

Dick Karlsson

10.45 - 10.30 | Scen 2

Systematiskt arbete med klimatanpassning

Dick Karlsson är civilingenjör väg- och vatten och arbetar som senior specialist inom klimatanpassning på Kretslopp och vatten. Han har ett förflutet inom konsultbranschen men föredrar att få jobba med helheten och ta ansvar för samhällsutvecklingen i ett långt perspektiv.

Staffan Filipsson

11.15 - 12.00 | Scen 1

"På scen"-Intervju med Process Nordic & Recycling

Tidningarna Process Nordic & Recycling intervjuar Staffan Filipsson från IVL Svenska Miljöinstitutet på scen. Fågor inkluderar; Hur renar man avloppsvatten från läkemedel?

Anette Marelod - COWI

13.00 - 13.45 | Scen 2

Anpassa människan eller tekniken?

Anpassa människan eller tekniken? Människans förmågor och begränsningar.

En allt högre grad av automatisering inom exempelvis industri och transport är till för att underlätta för oss människor, samtidigt som vi förväntas hänga med i teknikutvecklingen och anpassa våra färdigheter. Detta är möjligt inom vissa gränser eftersom människor är flexibla men vet vi var dessa gränser går och förstår vi vad ”priset” för denna anpassning kan vara?
Vi ger exempel på vad vi har att vinna på en högre grad av förståelse för människans förutsättningar och begränsningar.

13.00 - 13.45 | Scen 1

Seminarie:
Alfa Laval

Magnus Eriksson - Cactus

14.00 - 14.45 | Scen 2

Future city flow - Innovationsproj. för nya lösningar

Våra städer växer och klimatet ändras. För att skapa en hållbar och trevlig stadsmiljö behövs olika, nya lösningar för att undvika översvämningar och bräddningar. Det är viktigt att effektivt kunna minska, rena och styra det vattenflöde som uppstår i städer på ett bra sätt. Cactus deltar i forskningsprojektet Future City Flow som går ut på att i framtiden kunna ge beslutsstöd i styrningen av VA-driften för förbättrad planering och hantering. Hör Magnus Eriksson berätta om detta på mässan.

Ida Kullgren - MSB

15.00 - 15.45 | Scen 2

Att bedriva och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Vad är samhällsviktig verksamhet och vad blir konsekvenserna för samhället om den inte fungerar? Vad finns det för metoder för att kunna upprätthålla sin verksamhet? Ida Kullgren, MSB berättar närmare om metoden för kontinuitetshantering som handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet, oavsett störning.