Seminarieprogram

Kompetensutvecklas på plats

Under mässans två dagar kommer det finnas tillgång till en mängd intressanta och lärorika seminarier.

Seminarier dag 1

09.45-10.30 | Scen 1

ulrik_200x200

Erfarenheter från Sobacken, Borås

Borås stad har under de senaste åren genomfört en stor investering i ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk samt anslutningsledningarna. Investeringen kommer att hamna mellan 3,5 och 4 miljarder och genom beslutet så ersätts anläggningar från dels 1930-talet (reningsverket) och dels 1960-talet (kraftvärmeverket) med moderna anläggningar. Genom investeringen kommer även centrala markområden att frigöras för exploatering.

För staden och stadens förtroendevalda är beslutet både stort, svårt och utmanande. Vice ordföranden för Borås Energi och Miljö AB, tillika Kommunfullmäktiges vice ordförande i Borås, Ulrik Nilsson (M) kommer i föredraget att belysa en del av de frågeställningar och argument som var centrala för beslutet och dess genomförande.

Ulrik Nilsson (M), förste vice ordförande i Kommunfullmäktige i Borås samt i Borås Energi och Miljö AB, tidigare riksdagsledamot och tidigare kommunstyrelseordförande i Borås. Utanför politiken verksam på RISE (Research Institutes of Sweden).

09.45-10.30 | Scen 2

ikon_200x200

SCOREwater

En presentation av projektet SCOREwater. 

10.30-11.15 | Scen 1

jan_200x200

"På scen"-intervju med tidningen Reclycling

Återvinning av fosfor ur avlopp.

10.45-11.30 | Scen 2

mats_200x200

Energioptimering av avloppspumpstationer

Avloppspumpar är ofta överdimensionerade för att klara extrema driftsfall med höga inflöden. Pumparna regleras med start/stopp vid de nivåer som bestämts i pumpgropen, vilket innebär att pumparna startas oregelbundet över dygnet men ofta flera gånger per timma. I ett försök att minska driftskostnaderna, öka livslängden på pumparna och göra en insats för miljön gjordes ett pilotprojekt på en pumpstation för Göteborgs Kretslopp och vatten. Resultatet av de föreslagna driftsförändringarna redogörs för av Mats Björkner samt en representant från Göteborgs Kretslopp och Vatten.

11.30-12.15 | Scen 1

bioteria_200x200_2

Bioteria

13.00-13.45 | Scen 2

Dag_200x200

Lean ledarskapsfilosofi
- Viljan att ständigt bli bättre

Ta tillvara kraften och kreativiteten hos alla ledare och medarbetare med Lean. Dag Lotsander är en uppskattad föreläsare som talar om Toyotas ledarskaps­filosofi, även kallad Lean, och vad det betyder för ledarskap och medarbetarskap.

14.00-14.45 | Scen 1

molndalsstad_200x200

Hur minskar vi vårt avfall?

Mer information kommer inom kort.

14.00-14.45 | Scen 2

Anders_200x200

Live-hack

Anders Nilsson är en välkänd IT-säkerhetsexpert från ESET som i realtid visar ett livehack, där han tar över en uppkopplad enhet. Smarta lösningar kan bidra till effektiviseringar och nya affärsmöjligheter – men de innebär också nya risker.

15.00-15.45 | Scen 1

lina_200x200

Hur uppnår vi en cirkulär ekonomi?

Våra samhällen står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära – en helt nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera i samhället – från råvara till produkt till råvara av god kvalité. Förbättringspotentialen är betydande. Med rätt åtgärder skulle Sverige kunna återta en stor del av de ekonomiska värden som idag går förlorade i vår ineffektiva materialhantering. Upphandlingen måste bli cirkulär och tillverkande bolag behöver fler incitament för att agera resurseffektivt när det gäller materialval och produktdesign. Mål och åtgärder som styr mot bibehållen materialkvalitet och högre andel återvunnet material i produkttillverkning skulle kraftigt driva på den cirkulära utvecklingen.

15.00-15.45 | Scen 2

mattias_200x200

Skydd mot höga havsnivåer i Göteborg
– en samarbetsövning utöver det vanliga

Göteborg ligger utsatt för höga havsvattenstånd i samband med stormar. Framtida havsnivåhöjningar gör situationen ännu värre. För att skydda staden mot det stigande hav har en kedja av åtgärder tagits fram. Dessa innefattar allt från spektakulära barriärer tvärs över Göta älv, högvattenskydd längs älvkanten med pumpstationer för dagvatten, till ett finmaskigt nät av åtgärder för hantering av dagvatten och skyfall i hela kommunen. Mattias Salomonsson från Sweco visar hur komplex frågan om skydd mot höga havsnivåer är och hur man undviker att lösningar på ett problem skapar nya utmaningar.

16.00-16.45 | Scen 1

sopbil_200x200

Emissions- och bullerfri avfallsinsamling

Volvo, Renova och Kretslopp & vatten berättar om tankarna bakom bilen och hur man tillsammans utvecklade den. Vi berättar lite om dess förtjänster avseende både miljö och arbetsmiljö. Kompletterat med erfarenheter från hur den har upplevts och fungerat i verklig drift.
Seminarier dag 2

08.30-09.30 | Scen 2

tommy_200x200

Betongrenoveringar under 25 års tid
- Nätverksfrukost

  • Under 25 års tid har Ytskyddsakademiens medlemmar renoverat och ytskyddat vattentorn, långsamfilter, vattenreservoarer, invallningar, tak m.m runt om i Sverige.
  • Med rätt inspektioner, tillståndsbedömningar ,åtgärdsplaner, moderna metoder och materialval så är det möjligt att renovera och ytskydda och därmed ge konstruktionerna ökad livslängd.
  • Vi visar exempel på skador som åtgärdats och vilka metoder och materialval som är lämpliga att använda.
  • Viktigt att tänka på vid renovering och ytskydd.
  • Begränsningar respektive teknologi

09.45-10.30 | Scen 2

jens_200x200

Rain Gothenburg -  Att bli världens bästa stad när det regnar.

Hur man kan vända något till synes negativt till något positivt genom att arbeta kreativt.

10.15-11.00 | Scen 1

recreate_200x200

Cirkulär upphandling
- så når vi dit

10.45-11.30 | Scen 2

dick_200x200

Systematiskt arbete med klimatanpassning
- exempel från Göteborg

11.15-12.00 | Scen 1

staffan_200x200

"På scen"-intervju med tidningen Recycling

Hur renar man avloppsvatten från läkemedel?

13.00-13.45 | Scen 1

ikon_200x200

Alfa Laval


13.00-13.45 | Scen 2

anette_200x200

Anpassa människan eller tekniken? – Människans förmågor och begränsningar.

En allt högre grad av automatisering inom exempelvis industri och transport är till för att underlätta för oss människor, samtidigt som vi förväntas hänga med i teknikutvecklingen och anpassa våra färdigheter. Detta är möjligt inom vissa gränser eftersom människor är flexibla men vet vi var dessa gränser går och förstår vi vad ”priset” för denna anpassning kan vara?
Vi ger exempel på vad vi har att vinna på en högre grad av förståelse för människans förutsättningar och begränsningar.

14.00-14.45 | Scen 2

magnus_200x200

Future City Flow
- innovationsprojekt för nya lösningar

Våra städer växer och klimatet ändras. För att skapa en hållbar och trevlig stadsmiljö behövs olika, nya lösningar för att undvika översvämningar och bräddningar. Det är viktigt att effektivt kunna minska, rena och styra det vattenflöde som uppstår i städer på ett bra sätt. Cactus deltar i forskningsprojektet Future City Flow som går ut på att i framtiden kunna ge beslutsstöd i styrningen av VA-driften för förbättrad planering och hantering. Hör XX berätta om detta på mässan.

15.00-15.45 | Scen 1

andreas_200x200

Möjligheter inom tvättanläggning

Mer information kommer inom kort.

15.00-15.45 | Scen 2

ida_200x200

Att bedriva och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Vad är samhällsviktig verksamhet och vad blir konsekvenserna för samhället om den inte fungerar? Vad finns det för metoder för att kunna upprätthålla sin verksamhet? Ida Kullgren, MSB berättar närmare om metoden för kontinuitetshantering som handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet, oavsett störning.